Thursday, March 10, 2011

การวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล : IDP(Individual Development Plan)


ในวงการ HR เมืองไทย ผู้เขียนเห็นว่ามักทำอะไรเ็ป็นกระแสค่อนข้างมาก และมากกว่าความจำเป็น สักพักก็จางหายไป 
เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมีกระแสของการทำเรื่อง "การวางแผนอาชีพ (Career planning)" หากให้ชื่อเต็ม ๆ เราเรียกกันว่า การวางแผนและพัฒนาอาชีพ(Career Planning and Development) หรือ อาจไปไกลกว่านี้ เป็นเรื่อง "การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession planning)" มักเรียกย่อ ๆ ว่า Succession plan 

ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากบริษัท เล็ก ๆ สนใจเรื่องดังกล่าว ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า เมื่อวางแผนให้ความหวังพนักงานแล้ว มีโอกาสสำเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะขนาดธุรกิจไม่อาจเติบโตรองรับได้ 

ในเรื่อง IDP ก็เช่่นกัน พูดกันมาก(ยิ่งราชการแทบจะเอาเป็นเอาตายต้องทำ IDP) 
ความจริงการจัดทำ IDP หรือ การพัฒนาพนักงานรายบุคคล ในมิติของการบริหาร HR อาจมองได้หลายแง่มุม อาทิ
    1)เป็นการมุ่งทำ IDP ของตัวพนักงานเอง ที่ต้องการอยากจะรู้ว่าตนเองจะวางแผนก้าวหน้าอย่างไร
    2)การทำในระบบของ การฝึกอบรม และ KM ที่วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมมาแล้ว เห็นว่าขาดความสามารถใด ก็จะพัฒนาความสามารถเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว
    3) หรืออีกลักษณะหนึ่งที่องค์กรมีการพัฒนาโมเดลความสามารถ(Competency Model) เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยอยากรู้ว่าพนักงานมีความสามารถระดับใดจึงมีการประเมินความสามารถ แล้ว ทั้ง ข้อ 2) และ ข้อ 3)จึงมาลงเอยที่ การจัดทำ IDP
     4)องค์กรจัดทำเรื่อง PM (ระบบการจัดการผลงาน) จึงให้พนักงานวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความสามารถได้ตามมาตรฐานผลงาน นี่ก็เป็น IDP เหมือนกัน 
    5)อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ คือ การจัดทำ IDP ตามสายทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career path) เมื่อพนักงานเป็นคนที่มีศักยภาพและเข้าระบบ วางแผนอาชีพขององค์กร จะถูกดูแลให้จัดทำ IDP 
    
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแบบใดถือว่าทำให้งานบริหาร HR มีพัฒนาการที่มากขึ้น คือ ทั้งองค์กรต้องมาทำสิ่งสำคัญ ๆๆ ของการบริหาร HR เพียงแต่หากเริ่มได้ตรงเป้า งานระบบ HR อื่น ๆ จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะการทำ IDP ต้องมีระบบ HR อื่น ๆ รองรับ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำระบบการวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง การประเมินศักยภาพพนักงาน การใช้ความสามารถเป็นแฟลตฟอร์มของงาน HR ส่วนการฝึกอบรมต้องจัดระบบใหม่ไม่ใช่ที่ทำอยู่ก่อนทำ IDP ครับ   

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์
โทร 029301133
email: drdanait@gmail.com

No comments:

About Me

Director, Human Capital Project Tel.0818338505 This is the wealth of wisdom website and we would like to create a seed of knowledge in this world. email: DrDanaiT@gmail.com