Tuesday, August 12, 2008

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)จังหวัดตาก


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปางร่วมกับสำนักงานจังหวัดตาก
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management Planning ) ขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2549 ณ สำนักงาน จังหวัดตาก
โดยได้รับเชิญท่านอาจารย์ดนัย เทียนพุฒ กรรมการผู้จัดการ DNT CONSULTANTS CO.,LTD.
มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ “และในช่วงบ่ายได้จัดทำ Work Shop การจัดทำแผนการจัดการความรู้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในด้านการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทุนและการบริการกับประเทศเพื่อน

สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดในระบบราชการไทยคือ การสร้างและจัดทำแผน แต่ความสำเร็จของการจัดการความรู้ ดร.ดนัย เทียนพุฒ มีความเห็นว่า แผนการจัดการความรู้นั้นเป็นเพียงเข็มทิศนำทางเท่านั้น

ความสำเร็จจริงๆ น่าจะอยู่ที่ความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ ตย. ในกรณีของเหตุการณ์ล่าสุดเช่น หมอกควันในภาคเหนือตอนบน และ ปลาเน่าในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง บอกได้ว่า แผนการจัดการความรู้ระดับจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเพียงแผนจริงๆ ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรขึ้นมาใหม่เลย เสียดายงบประมาณและเวลาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Dr.Danai Thieanphut

สถาบันการจัดการความรู้แห่งประเทศไทยNo comments:

About Me

My Photo

Education : Doctor of Management , Major Business
Management, Suan Dusit Rajabhat University
Certificated English for Academic and Research
Communication at ICTE,
The University of Queensland, Australia. (2006)
Certificated Program on "Strategic Management
workshop" Haas School of Business UC Berkeley
(2005)
Master of Education (Educational Evaluation &
Measurement)Chulalongkorn University

ตำแหน่งปัจจุบัน : Business Consultant  
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง 
      สถาบันพระปกเกล้า
อาจารย์พิเศษ ป.โท และ ป.เอก  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คอลัมนิสต์ นสพ. inMarketing  นิตยสาร Market Plus 
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา  โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.